WEDSTRIJDREGLEMENT HOF VAN TWENTE CUP 2021

Algemeen

1. Het kampioenschap om de wisselbeker genaamd Hof van Twente Cup wordt met ingang van 2013 elk jaar in het najaar gespeeld op de baan van de Twentsche Golfclub. In 2021 is dit op zaterdag 2 oktober. De start is om 13.00 uur precies..

2. De wedstrijd is toegankelijk voor zowel dames als heren die woonachtig zijn in de gemeente Hof van Twente en in het jaar van de wedstrijd tenminste 18 jaar oud zijn.
Om mee te spelen voor de ranking prijzen moet men in het bezit zijn van een NGF-pas met EGA handicap.
Deelnemers met WHS handicap 54-37 spelen vanaf exact handicap 36.0.
Pro's woonachtig in de gemeente Hof van Twente kunnen meespelen maar buiten mededinging naar de prijzen.

3. Het kampioenschap wordt gespeeld volgens de Rules of Golf vanaf 2o019, zoals vastgesteld door de R&A Rules Ltd., het EGA Handicap System 2019 van de NGF, alsmede de Plaatselijke Regels van de Twentsche Golfclub.
Met 'De Commissie' (Regel 33) wordt in dit regelement bedoeld 'De Wedstrijdcommissie'.

4. Er worden gelijktijdig twee wedstrijden gespeeld met ongeveer een gelijk aantal spelers:
- een strokeplay wedstrijd voor spelers met exact handicap 0.0 tot en met (ca) 22.0
- een stableford wedstrijd voor spelers met exact handicap (ca) 22.1 tot en met 36.0.
De scheidingshandicap tussen beide wedstrijden kan pas definitief worden vastgesteld na sluiting van de inschrijving. Beide wedstrijden zijn met handicapverrekening.

5. Er wordt gespeeld in flights van drie spelers, zoveel mogelijk gemengd. De wedstrijdcommissie deelt de flights in met, indien mogelijk, een maximum bandbreedte van handicap 8. De teekleur voor de heren is geel en voor de dames rood.
De wedstrijd is niet qualifying. Indien de baan op de wedstrijddag qualifying condities kent, kan een deelnemer ervoor kiezen een qualifying ronde te spelen.
Hij/zij dient dit zelf op de gebruikelijke wijze administratief te regelen.

Inschrijving

6. Niet leden van de Twentsche Golfclub kunnen alleen inschrijven via de website van de Hof van Twente Cup, www.hofvantwentecup.nl onder de button Inschrijven.
Leden van de Twentsche Golfclub moeten zich rechtstreeks inschrijven via de eigen wedstrijdsite.

7. Het maximuum aantal deelnemers is 90.

8. Het inschrijfgeld bedraagt € 25. Dit bedrag is inclusief de greenfee (€ 20) en een borrelgarnituur tijdens de prijsuitreiking. De leden van de Twentsche Golfclub hebben vanwege hun lidmaatschap toegang tot de baan en betalen dus geen greenfee, waarmee voor hen het inschrijfgeld op € 5 uitkomt.
Het inschrijfgeld moet vóór 30 september zijn ontvangen op bankrekening NL93 RABO 0323 9309 48 t.n.v. J.F.M. Hartman o.v.v. Hof van Twente Cup. Betaling geldt in volgorde van ontvangst als inschrijving.
Alle deelnemers worden aangemoedigd, al dan niet met partner, deel te nemen aan een afsluitend diner. De kosten hiervan bedragen
€ 25,00 per persoon exclusief drankjes, voor alle deelnemers te voldoen op de wedstrijddag in het restaurant tesamen met de overige consumpties.

9. Bij afmelding tot acht dagen voorafgaand aan de wedstrijd volgt restitutie van 100% van het inschrijfgeld. Na deze datum is het aan de wedstrijdcommissie of er restitutie volgt en in welke mate.
Voor het diner kan men zich tot 24 uur van tevoren zonder kosten terugtrekken.

Aanwezigheid

10. De deelnemers moeten zich tenminste een half uur voor aanvang van de wedstrijd hebben gemeld bij de wedstrijdcommissie.
De deelnemers moeten tenminste 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de hun toegewezen starttee aanwezig zijn.

Scorekaarten

11. De spelers in een flight wisselen de scorekaarten voor aanvang van de wedstrijd zo uit dat men elkaars marker is.

12. Direct na het verlaten van de laatste hole levert elke speler zijn volledig ingevulde en door de speler en de marker ondertekende scorekaart in bij de wedstrijdcommissie. Onduidelijke en/of onvolledig ingevulde scorekaarten kunnen door de wedstrijdcommissie als No Return worden beschouwd.
De speler die een qualifying kaart heeft gelopen, voert de behaalde scores zelf in in het computersysteem.

13. Indien nodig kan bij de wedstrijdcommissie een scorekaart worden gecompleteerd of een nieuwe scorekaart worden ingevuld.
De verantwoordelijkheid voor de correcte invulling van de scorekaart berust altijd bij de speler.

Winnaars - prijzen

14. Degene die in de strokeplay wedstrijd de laagste netto score heeft behaald, wint de Hof van Twente Cup, tenzij de wedstrijdcommissie gerede twijfel heeft over de actualiteit van de door de speler opgegeven handicap. Indien twee of meer spelers een gelijke score hebben, gaat de speler met een lagere exact handicap voor de speler met een hogere exact handicap. Indien hieruit nog geen winnaar volgt, wordt een play-off gespeeld van een nader te bepalen plaats naast het clubhuis over het water naar de green van hole 14. De speler van wie de bal na één slag het dichtst bij de hole ligt op de green is dan de winnaar.
Er is ook een prijs voor degene die laagste bruto score heeft gespeeld.

Daarnaast is er ook voor de Stableford wedstrijd een 1e prijs, voor degene met het hoogste aantal behaalde Stablefordpunten.
Indien twee of meer spelers een gelijke score hebbben, dan gaat eveneens de speler met een lagere exact handicap voor de speler met een hogere exact handicap. Indien hieruit nog geen winnaar volgt, wordt een play-off gespeeld van een nader te bepalen plaats naast het clubhuis over het water naar de green van hole 14. De speler van wie de bal na één slag het dichtst bij de hole ligt op de green is dan de winnaar.

Voor beide wedstrijden is er een tweede, derde en vierde prijs.
Voorts zijn er prijzen voor een longest dames, voor een longest heren, voor een leary en voor een neary.
De winnaars ontvangen alleen prijzen in natura, dus geen geldbedrag.

Wedstrijdcommissie en bevoegdheden

15. De wedstrijdcommissie bestaat uit tenminste vier personen, bij voorkeur afkomstig van meerdere golfclubs en woonachtig in de gemeente Hof van Twente.
Tenminste één van de leden van de wedstrijdcommissie heeft het landelijk NGF-examen Regelcommissaris 1 met goed gevolg afgelegd, dan wel een vergelijkbare kennis van de Golfregels.

16. Het kampioenschap wordt door de wedstrijdcommissie onderbroken of gestaakt in geval van onweer, bliksem of andere weersomstandigheden waardoor het onverantwoord of onmogelijk is verder te spelen.
Het onderbreken of staken van de wedstrijd wordt aangegeven door een hoornsignaal.
Alle deelnemers dienen dan hun balpositie te markeren en onmiddellijk een schuilhut op te zoeken dan wel naar het clubhuis te gaan.

17. De wedstrijdcommissie is in het geval van staken van de wedstrijd bevoegd een einduitslag c.q. winnaars vast te stellen, berekend over het aantal holes die alle deelnemers hebben gespeeld.

18. In het geval van twijfel over de handelwijze (Regel 3-3) is de wedstrijdcommissie het aanspreekpunt.
De beslissing van de westrijdcommissie is bindend.

19. Een deelnemer, die zich gedurende het verloop van de wedstrijd op zodanige wijze misdraagt dat de golfsport in diskrediet is gebracht, dit ter beoordeling van de wedstrijdcommissie, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd.

20. Prijswinnaars die niet aanwezig zijn bij de officiële prijsuitreiking verspelen het recht op prijs, tenzij bijzondere omstandigheden zulks verhinderen - dit ter beoordeling van de wedstrijdcommissie - dan wel zij expliciet toestemming van de wedstrijdcommissie hebben verkregen.

21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
De beslissingen van de wedstrijdcommissie zijn bindend.

22. Tijdens de wedstrijd worden foto's gemaakt. Enkele foto's zullen worden gepubliceerd op de website. Als u dit niet op prijs stelt, wilt u dit dan kenbaar maken bij de wedstrijdcommissie.

23. De wedstrijdcommissie sluit de aansprakelijkheid uit voor schades als gevolg van mogelijke calamiteiten voor, tijdens en na de wedstrijd. Eenieder neemt deel voor eigen rekening en verantwoording.